Skládka Andělská hora - Chrastava

Druhy ukládaného odpadu :

Katalogová čísla odpadů, na jejichž využívání nebo odstraňování v zařízení byl vydán souhlas podle § 14 odst. 1 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a katalogová čísla odpadů přijímaných k využití v zařízeních podle § 14 odst. 2 zákona  č.185/2001 Sb., o odpadech.


Katalogové

číslo odpadu        Druh         Název odpadu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

010101  ...             O             Odpady z těžby rudných nerostů    

010102  ...             O             Odpady z těžby nerudných nerostů               

010306  ...             O             Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05              

010308  ...             O             Rudný prach neuvedený pod číslem 01 03 07             

010309  ...             O             Červený kal z výroby oxidu hlinitého neuvedený pod číslem 01 03 07  

010408  ...             O             Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07    

010409  ...             O             Odpadní písek a jíl              

010410  ...             O             Nerudný prach neuvedený pod číslem 01 04 07        

010411  ...             O             Odpady ze zpracování potaše a kamenné soli neuvedené pod číslem 01 04 07  

010412  ...             O             Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11              

010413  ...             O             Odpady z řezání a broušení kamene neuvedený pod číslem 01 04 07   

010504  ...             O             Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu               

010507  ...             O             Vrtné kaly a odpady obsahující baryt neuvedené pod čísly 01 05 05 a 01 05 06 

010508  ...             O             Vrtné kaly a odpady obsahující chloridy neuvedené pod čísly 01 05 05 a 01 05 06           

100101  ...             O             Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04)            

100102  ...             O             Popílek ze spalování uhlí   

100103  ...             O             Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva  

100105  ...             O             Pevné reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování spalin     

100107  ...             O             Reakční produkty z odsiřování spalin na bázi vápníku ve formě kalů      

100115  ...             O             Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu neuvedené pod číslem 10 01 14            

100117  ...             O             Popílek ze spoluspalování odpadu neuvedený pod číslem 10 01 16      

100119  ...             O             Odpady z čištění odpadních plynů neuvedené pod čísly 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18   

100124  ...             O             Písky z fluidních loží            

100125  ...             O             Odpady ze skladování a z přípravy paliva pro tepelné elektrárny            

100126  ...             O             Odpady z čištění chladicí vody         

100201  ...             O             Odpady ze zpracování strusky          

100202  ...             O             Nezpracovaná struska        

100208  ...             O             Jiné pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem 10 02 07      

100212  ...             O             Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 02 11     

100214  ...             O             Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 02 13  

100215  ...             O             Jiné kaly a filtrační koláče  

100316  ...             O             Jiné stěry neuvedené pod číslem 10 03 15  

100318  ...             O             Odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod číslem 10 03 17             

100320  ...             O             Prach ze spalin neuvedený pod číslem 10 03 19         

100322  ...             O             Jiný úlet a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) neuvedené pod číslem 10 03 21       

100324  ...             O             Pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem 10 03 23              

100326  ...             O             Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 03 25  

100330  ...             O             Odpady z úpravy solných strusek a černých stěrů neuvedené pod číslem 10 03 29          

100501  ...             O             Strusky (z prvního a druhého tavení)             

100504  ...             O             Jiný úlet a prach  

100511  ...             O             Jiné stěry a pěny neuvedené pod číslem 10 05 10     

100601  ...             O             Strusky (z prvního a druhého tavení)             

100602  ...             O             Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení)    

100701  ...             O             Strusky (z prvního a druhého tavení)             

100702  ...             O             Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení)    

100703  ...             O             Pevný odpad z čištění plynu             

100704  ...             O             Jiný úlet a prach  

100705  ...             O             Kaly a filtrační koláče z čištění plynu              

100804  ...             O             Úlet a prach          

100809  ...             O             Jiné strusky           

100811  ...             O             Jiné stěry a pěny neuvedené pod číslem 10 08 10     

100813  ...             O             Odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod číslem 10 08 12             

100814  ...             O             Odpadní anody    

100816  ...             O             Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 08 15              

100818  ...             O             Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 08 17  

100820  ...             O             Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 08 19     

100903  ...             O             Pecní struska        

100906  ...             O             Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 05              

100908  ...             O             Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 07   

100910  ...             O             Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 09 09              

100912  ...             O             Jiný úlet neuvedený pod číslem 10 09 11     

100914  ...             O             Odpadní pojiva neuvedená pod číslem 10 09 13        

100916  ...             O             Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod číslem 10 09 15    

101003  ...             O             Pecní struska        

101006  ...             O             Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 05              

101008  ...             O             Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 07   

101010  ...             O             Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 10 09              

101103  ...             O             Odpadní materiály na bázi skelných vláken  

101105  ...             O             Úlet a prach          

101110  ...             O             Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním neuvedený pod číslem 10 11 09     

101112  ...             O             Odpadní sklo neuvedené pod číslem 10 11 11            

101114  ...             O             Kaly z leštění a broušení skla neuvedené pod číslem 10 11 13                

101116  ...             O             Pevné odpady z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 11 15              

101118  ...             O             Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 11 17  

101120  ...             O             Pevné odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 10 11 19        

101201  ...             O             Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním           

101203  ...             O             Úlet a prach          

101205  ...             O             Kaly a filtrační koláče z čištění plynů              

101206  ...             O             Vyřazené formy   

101208  ...             O             Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování)            

101210  ...             O             Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 12 09              

101212  ...             O             Odpady z glazování neuvedené pod číslem 10 12 11 

101301  ...             O             Odpad surovin před tepelným zpracováním 

101304  ...             O             Odpady z kalcinace a hašení vápna 

101306  ...             O             Úlet a prach (kromě odpadů uvedených pod čísly 10 13 12 a 10 13 13)               

101307  ...             O             Kaly a filtrační koláče z čištění plynu              

101311  ...             O             Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod čísly 10 13 09 a 10 13 10  

101313  ...             O             Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 13 12              

101314  ...             O             Odpadní beton a betonový kal         

170101  ...             O             Beton     

170102  ...             O             Cihly       

170103  ...             O             Tašky a keramické výrobky               

170107  ...             O             Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06     

170504  ...             O             Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03     

170506  ...             O             Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05     

170508  ...             O             Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 

170802  ...             O             Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01         

170904  ...             O             Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03             

190102  ...             O             Železné materiály získané z pevných zbytků po spalování         

190118  ...             O             Odpad z pyrolýzy neuvedený pod číslem 19 01 17     

190119  ...             O             Odpadní písky z fluidních loží           

190206  ...             O             Kaly z fyzikálně-chemického zpracování neuvedené pod číslem 19 02 05            

190801  ...             O             Shrabky z česlí     

190802  ...             O             Odpady z lapáků písku       

191302  ...             O             Pevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 01         

200141  ...             O             Odpady z čištění komínů   

200202  ...             O             Zemina a kameny                

200203  ...             O             Jiný biologicky nerozložitelný odpad              

200303  ...             O             Uliční smetky